Какво трябва да знаете, ако предложите горите си на търг на Държавните горски предприятия

До 1 ноември оранжерийните производители кандидатстват за помощ за борба с вредителите
октомври 23, 2019
В новия проектобюджет на ЕС до 2027 година агросубсидиите за България се орязват от 2,14 на 1,52% от брутния доход
ноември 6, 2019
Show all

Какво трябва да знаете, ако предложите горите си на търг на Държавните горски предприятия

Стартирането на процедурата по закупуване на поземлени имоти в горски територии се оповестява публично чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на съответното държавно предприятие. Информация се публикува и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Сега такъв прием е обявен от Югозападното държавно предприятие.

Със средства на Държавните горски предприятия (ДП) се закупуват единствено поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, с площ на отделен имот между 1 и 50 дка.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от ДП, подават заявление по образец – Приложение № 1, в държавното предприятие или в териториалното поделение, в чиито обхват на дейност се намира поземленият имот.

Към заявлението се прилагат следните документи:

– заверено от заявителя копие на документ за собственост – решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на имота, нотариален акт, договор за продажба или договор за доброволна делба;

– заверено от заявителя копие на актуална скица с партида на имота от картата на възстановената собственост (КВС) – ако поземленият имот е в землище, за което е в сила КВС, или на актуална скица с координати на граничните точки на имота от кадастралната карта и кадастралните регистри, придружена с удостоверение за характеристика на поземления имот – ако поземленият имот е в землище, за което е в сила Кадастрална карта и регистър;

– заверено от заявителя копие на удостоверение за наследници – когато имотът е възстановен на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;

– оригинал на нотариално заверено пълномощно от собственик/собственици – когато заявлението се подава от несобственик;

– запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценово предложение по образец – Приложение № 2;

– Заявлението по ал. 1 се подписва от собственика, респективно от всички съсобственици или упълномощени от тях лица, за които се представя нотариално заверено пълномощно.

Срокът за подаване на заявления е не по-кратък от два месеца от началната дата, обявена за откриване на процедурата на интернет страницата на съответното ДП

Разглеждането на приложените към постъпилите заявления документи, оценяването и класирането на поземлените имоти, посочени в тях, се извършва от комисия, от Държавното горско предприятие.

Поземлените имоти в горски територии, с окомплектовани документи се допускат до оценка от комисията, по следните критерии:

– наличие на обща граница с горски територии – държавна собственост;

– специални и защитни функции на горските територии, предложени за закупуване;

площ на имота.

Оценяването на първия етап на предложените за закупуване поземлени имоти в горски територии представлява сбор на точките, които получава имотът, както следва:

– имотът граничи с горски територии, държавна собственост – 30 т.

– имотът не граничи с горски територии, държавна собственост – 0 т.

– горските територии, попадащи в имота, имат защитни или специални функции – 10 т.

– горските територии, попадащи в имота, нямат защитни или специални функции – 0 т.

– площта на имота е от 1 дка до 10 дка – 15 т.

– площта на имота е над 10 дка до 20 дка – 12 т.

– площта на имота е над 20 дка до 50 дка – 10 т.

След приключване на първичната оценка ДП възлага на правоспособни оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, да изготвят оценки на поземлените имоти в горски територии, получили най-голям брой точки след оценката и класирането от първия етап.

Оценките по ал. 1 се изготвят в срок от 30 работни дни от публикуването на протокола от първия етап от класирането. Оценките се извършват след задължителен оглед. Разходите за изготвянето на оценките са за сметка на възложителя – държавното предприятие.

Класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва според разликата в единичните цени на декар – от оценката на регистрирания оценител спрямо предложената от заявителя цена. На първо място се класира предложението за продажба, при което разликата между цената на декар от оценката и посочената от заявителя е най-голямо положително число.

Имоти, чиято предложена продажна цена на 1 дка е по-висока от цената на 1 дка от оценката не се класират, изкупуват.

Източник: Sinor.BG